BIG FASHION OUTLET NAGRADNA IGRA

BIG FASHION OUTLET NAGRADNA IGRA

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (,,Službeni glasnik RS“ broj 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“ broj 152/2020), Odluke direktora privrednog društva o priređivanju igre na sreću broj 01/2021 od dana 25.02.2021. godine (u daljem tekstu: „Odluka“), priređivač nagradne igre HVAC RETAIL DOO INĐIJA donosi sledeća

 

PRAVILA

NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

„KRENI U ŠOPING I ODVEZI FIĆU!“

Uvodne napomene

Član 1.

Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „KRENI U ŠOPING I ODVEZI FIĆU!“ (u daljem tekstu: „Nagradna igra“). Ova Pravila sadrže odredbe o priređivaču Nagradne igre, načinu priređivanja Nagradne igre, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obaveštavanju učesnika u igri, odgovornosti priređivača prema učesnicima u igri, kao i ostalim pitanjima od značaja za priređivanje Nagradne igre u robi i uslugama, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 

Priređivač

Član 2.

Priređivač Nagradne igre je HVAC RETAIL DOO INĐIJA, ul. Vojvode Putnika bb, Inđija, matični broj: 20564741, PIB: 106255561 (u daljem tekstu: „Priređivač“).

 

Svrha priređivanja

Član 3.

Cilj priređivanja Nagradne igre je marketinška promocija BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnog centra, ul. Vojvode Putnika bb, Inđija, kao i stimulacija prodaje u maloprodajnim objektima u okviru BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnog centra.

 

Mesto i vreme organizovanja

Član 4.

Nagradna igra se priređuje u objektu BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnog centra u Inđiji, Vojvode Putnika bb, u periodu od 07.04.2021. godine zaključno sa 09.05.2021. godine. Izvlačenje dobitnika biće održano dana 09.05.2021. godine u 10:40 časova.

 

Pravo učestvovanja i mehanizam učestvovanja

Član 5.

Pravo da učestvuju u Nagradnoj igri imaju svi punoletni građani Republike Srbije sa stalnim mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

U Nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni Priređivača, zaposleni u upravi BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnog centra, članovi komisije, kao i članovi najužih porodica nabrojanih lica (roditelji, deca, braća i sestre, bračni i vanbračni partner, usvojilac, usvojenik, staratelj), kao i lica koja sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, bez obzira da li su u srodstvu ili ne.

 

Član 6.

Lica iz člana 5. stav 1 ovih Pravila koja u periodu od 07.04.2021. godine sa početkom u 10 časova pa zaključno sa 08.05.2021. godine do 21 čas, u maloprodajnim objektima u okviru BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnog centra, ostvare kupovinu u iznosu od minimum 3.000,00 dinara po računu i uredno, potpuno i tačno popune koverat sa svojim podacima (ime, prezime, broj telefona, e-mail) u koji će ubaciti orginal jednog fiskalnog računa sa BI brojem fiskalnog računa, i popunjenu kovertu ubace u kutiju namenjenu za tu svrhu koja će se nalaziti na vidnom mestu u BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnom centru, smatraju se učesnicima Nagradne igre.

Računi, odnosno transakcije u menjačnici ne ispunjavaju uslov za učešće u Nagradnoj igri i neće biti prihvaćene.

Koverte iz stava 1 ovog člana će svaki potencijalni učesnik moći da preuzme na kasi maloprodajnih objekata u okviru BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnog centra.

Pojedinačni iznosi na fiskalnim računima se ne mogu sabirati.

Svaki učesnik Nagradne igre može neograničeni broj puta da učestvuje u istoj ukoliko je svaki put ispunio uslove učestvovanja i priložio račune, kako bi kupovinu dokazao.

 

Nagradni fond

Član 7.

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi: 1.722.640,55 dinara.

Nagradni fond čine sledeće nagrade u robi i uslugama: 

 

Redni broj

VRSTA NAGRADE

KOLIČINA

JEDINIČNA VREDNOST

 

UKUPNA VREDNOST

1.

FIAT 500 STAR 1.2 / Tip: 150/Varijanta: OHC.8/ pink puder (,,FIAT'')

 

 

1

1.422.640,55 dinara

1.422.640,55 dinara  

2.

Poklon kartica “Dina Prepaid” “Unicredit” banke za kupovinu robe i usluga u BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnom centru, sa rokom važenja do 31.12.2021.  godine.

 

 

10

30.000,00 dinara

300.000,00 dinara

 

 

 

Iskazane vrednosti pojedinačnih nagrada i ukupnog nagradnog fonda uključuju PDV.

 

Utvrđivanje dobitnika i preuzimanje nagrada

Član 8.

Dobitnici nagrada se određuju nasumičnim izvlačenjem koverata pred četvoročlanom komisijom određenom od strane Priređivača koja proverava regularnost izvučene koverte i celokupnog postupka izvlačenja te o tome sačinjava zapisnik.

Ukoliko komisija utvrdi da je izvučena koverta neregularna, pristupiće se ponovnom izvlačenju.

Izvlačenje dobitnika biće održano dana 09.05.2021. godine, u prostorijama Priređivača, a proces izvlačenja dobitnika će biti emitovan javnim putem, u direktnom televizijskom prenosu, odmah po završetku emisije “Šarenica“, u 10:40 časova, na Prvom kanalu Radio televizije Srbije.

Član 9.

Priređivač će kontaktirati dobitnike putem telefona ili e-maila koji su dobitnici uneli na koverte u roku od 3 dana od dana izvlačenja dobitnika, kada će biti dogovoren način preuzimanja nagrade.

Ukoliko Priređivač, bez svoje krivice, ne ostvari kontakt sa dobitnikom u roku od 3 dana od dana izvlačenja dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu.

Preuzimanje nagrada će se vršiti u BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnom centru ili na drugom mestu, a o čemu će dobitnici biti naknadno obavešteni.

Nagrade se mogu preuzeti najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja nagrade izuzev ukoliko dobitnik i Priređivač izričito ne dogovore drugačije. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u dogovorenom roku, smatraće se da je odustao od iste, te će nagrada u tom slučaju ostati Priređivaču.

Priređivač zadržava pravo da odredi drugo mesto i vreme preuzimanja nagrada o čemu će dobitnici biti blagovremeno obavešteni.

Prilikom preuzimanja nagrada potrebno je da se dobitnik identifikuje ličnim dokumentom.  

Lice delimično ili potpuno lišeno poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka i uručenje bilo koje od nagrada, pored stavljanja na uvid ličnog dokumenta, neophodno je da bude u prisustvu zakonskog zastupnika uz pravnovaljanu identifikaciju ovog lica.

Odgovornost

 

Član 10.

Za nagrade jemči Priređivač.

Priređivač neće odgovarati za eventualne troškove preuzimanja nagrada.

Priređivač neće odgovarati za eventualnu nemogućnost dobitnika da preuzme nagradu u predviđenom roku.

Po primopredaji nagrada, Priređivač nema bilo kakvih daljih obaveza prema dobitnicima po pitanju nagrada. Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Priređivač neće odgovarati za eventualnu nemogućnost lica iz člana 5. stav 1 ovih Pravila da ostvare pravo na vraćanje robe ili zamenu robe kod maloprodajnih objekata u okviru BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnog centra jer su za potrebe učešća u Nagradnoj igri priložili Priređivaču orginale fiskalnih računa, odnosno Priređivač nije dužan da vrati učesnicima nagradne igre fiskalne račune.

 

Čuvanje i korišćenje podataka

Član 11.

Pre predaje nagrada, od dobitnika će biti zatraženo da potpišu izjavu o ispunjavanju uslova za učešće u Nagradnoj igri, o oslobađanju Priređivača od odgovornosti u smislu člana 10. ovih Pravila.

 

Priređivač se obavezuje da podatke o učesnicima i dobitnicima u Nagradnoj igri prikuplja, čuva i koristi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Lični podaci učesnika će se obrađivati u svrhu priređivanja nagradne igre - za potrebe učestvovanja u nagradnoj igri, u skladu sa članom 229. Zakona o obligacionim odnosima.

 

Lični podaci  dobitnika će se obrađivati u svrhu omogućavanja dodele nagrada dobitnicima nagradne igre, izvršavanje zakonske obaveze propisane za Priređivača, u smislu dostavljanja odgovarajućih izveštaja nadležnom državnom organu, odnosno vođenja odgovarajućih evidencija o dobitnicima nagrada, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

 

Prihvatanjem ovih Pravila, svaki učesnik daje saglasnost da, u slučaju da ostvari pravo na nagradu, Priređivač može da koristi njegove lične podatke – ime, prezime, broj telefona i e-mail, u direktnom televizijskom prenosu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Pored toga, ukoliko dobitnici daju svoj prethodni pristanak (pojedinačan pristanak za svaku pojedinačnu svrhu), lični podaci dobitnika biće obrađivani i u svrhu objavljivanja imena dobitnika u jednom dnevnom listu, na web sajtu BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnog centra i na društvenim mrežama (facebook, instagram), kao i u komecijalne svrhe (za potrebe slanja informacija o komercijalnim aktivnostima tržnog centra BIG FASHION OUTLET INĐIJA).

 

Davanje pristanka dobitnika za obradu podataka u svrhe iz prethodnog stava ovog člana nije uslov za preuzimanje nagrade.

 

 

Prekid nagradne igre

Član 12.

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje organizator nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Priređivača usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju da vodi Nagradnu igru. Priređivač će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu Nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na teritoriji cele Republike. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Priređivač neće biti u obavezi da učesnicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u Nagradnoj igri.

 

Izveštavanje

Član 13.

Priređivač će u roku od 30 dana od završetka Nagradne igre dostaviti Upravi za igre na sreću izveštaj o rezultatima Nagradne igre.

Sporovi

Član 14.

U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradne igre između Priređivača i učesnika Nagradne igre, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće sporove će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

 

Stupanje na snagu

Član 15.

Ova pravila Nagradne igre stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti ministra finansija Republike Srbije.

 

Objavljivanje

Član 16.

Pravila Nagradne igre se u skladu sa Zakonom objavljuju najmanje 8 dana pre otpočinjanja Nagradne igre u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije. Pravila Nagradne igre će biti objavljena i na web sajtu BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnog centra https://fashionparkoutlet.rs/, kao i u samom BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnom centru na vidnom mestu.

Član 17.

Po okončanju izvlačenja, ukoliko dobitnici daju svoj prethodni pristanak, imena dobitnika će biti objavljena u jednom dnevnom listu, na web sajtu BIG FASHION OUTLET INĐIJA tržnog centra i na društvenim mrežama (facebook, instagram).

 

Porez

Član 18.

U skladu sa članom 83. Zakona o porezu na dohodak građana, obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću, odnosno dobitnik u Nagradnoj igri.

 

U Inđiji, 25.02.2021. godine

                                                                                             

 

TRENUTNE AKCIJE NAŠIH PRODAVNICA